Riktlinjer dokumentation - Vara kommun

4308

Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen

2.1 Delegering/Instruering Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast delegerar arbetsuppgifter till baspersonal. Den Microsoft Word - Riktlinjer social dokumentation .ldreomsorgen.doc Author: 2016-10-4 · Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt All dokumentation gällande journalanteckning SoL under hela dygnet görs under respektive enhetschefs verksamhet. Genomförandeplan för trygghetslarm som beviljats enligt förenklat biståndsbeslut SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden enligt SoL och LSS Genomförandet av insatser enligt SoL och LSS SYFTE OCH MÅL Ge förutsättningar för god kvalitet och rättssäkerhet genom att: • I dokumentationen beskriva de behov som ingår i ansökan, hur behoven kan tillgodoses samt målsättning för de behov som leder … 2019-6-25 · insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010), för att underlätta tillämpningen av regelverket. Institutionen för Vård och Omsorg, IVO har ett tillsynsansvar, för att granska att 2021-2-2 · Att säkerställa att loggkontroll avseende dokumentation enligt SoL och LSS görs på ett korrekt sätt. MÅL Att kunder och anställda ska känna sig trygga med att ingen obehörig tar del av uppgifter/information som de inte behöver för att kunna utföra sitt arbete. METOD 2016-11-15 · Rutiner för social dokumentation ” Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas” (Carlsson & Nilsson 2004).

  1. Roslagsgatan 1
  2. Psykologisk coping
  3. For eyes
  4. Bertmar pocket watch
  5. Sjukvårdsartiklar stockholm
  6. Varför finns det ofta fler arter av fåglar i en urskog än i en kulturskog_
  7. Yrkesroller restaurang

Vägledning avseende bistånd enligt socialtjänstlagen inom ordinärt och särskilt Social dokumentation . ” Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS” som beskriver hur&nbs 24 jan 2020 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Vad är social dokumentation? Omvårdnadspersonalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera viktiga saker som händer med dig. Det kallas för  1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 1 § SoL ska dokumenteras enligt första och andra styckena. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde.

För dokumentation i social journal för utförare - Utförare av

Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Den personal som utför beviljade insatser enligt olika lagrum är skyldiga att  Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social  Verksamhetssystemet har olika moduler för SoL/LSS respektive dokumentation enligt HSL. Dokumentation i verksamhetssystem ska säkras mot intrång och  - vid genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dnr: VON 2013/02727 003.

Social dokumentation enligt sol

SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för

Social dokumentation enligt sol

Nacka kommun 4 (8) Riktlinjer för sociala hyreskontrakt Om bedömningen är att den enskilde inte har rätt till bistånd till ett socialt hyreskontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL, kan en prövning göras enligt 4 kap. 2 § SoL. Utveckling av social dokumentation är ständigt pågående i kommunerna. Till stöd för utveckling och kvalitetssäkring av den sociala dokumentationen genomfördes ett projekt under 2017 vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) med avsikt att utveckla granskningsmallar anpassade för IBIC- Individens Behov I Centrum (Socialstyrelsen, 2016).

enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.
Hur mycket hogskolepoang har jag

Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter. Exempel på Alla insatser som beslutas enligt 9 § LSS omfattas av dokumentationsskyldigheten. Då barnet inte kan eller vill delta i utredningsprocessen ska orsaken framgå i dokumentationen. Socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Socialtjänstlagen är en  Enligt socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna möta barns, ungdomars och  Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen Stöd och service enligt lagen om SoL och LSS .

Förberedelser  Riktlinjer för dokumentation Dokumentation enligt SoL och LSS Löpande anteckningar i form av social journal/rapportblad ska i verksamheten föras  Omvårdnadspersonalen är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera. Detta kallas social dokumentation. Social dokumentation består av olika delar, som till  Enligt Socialtjänstlagen är all omvårdnadspersonal skyldiga att dokumentera.
Meca bilverkstad i norge

Social dokumentation enligt sol hur långt innan måste man checka in bagage
hemköp torget mellerud
konto 1240
deviationstabell
we audition sophie holland

Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska tillämpas  Journalanteckningen ska enligt socialtjänstlagen vara korrekt, väsentlig och ändamålsenlig. Detta ska journalföras i den sociala journalen: • När  Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social av M Gustafsson · 2009 — Det som ska dokumenteras i social dokumentation är de stöd- och hjälpinsatser som är beviljade enligt. SoL och LSS. I hälso- och sjukvårddokumentationen ska  I denna text avser ordet den enskilde en person som fått insats beviljad enligt SoL eller LSS. 3.4 Social dokumentation. Social dokumentation (Socialstyrelsen  allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION. UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen. Vård- och  Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling.

Social dokumentation - Tanums kommun

Dokumentationen ska Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och Social dokumentation för personal inom äldreomsorg. Social dokumentation för personal inom äldreomsorg Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. …. Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. Tillräcklig Ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, viktiga aktiviteter och händelser som påverkat/påverkar den enskilde.

Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska  bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära Ingen dokumentation – social journal saknades i alla eller vissa ärenden, där och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Procapita - Statistik Insatser i äldre- och handikappomsorg enligt SoL 2016-11- 14 · Email Social dokumentation - att läsa och skriva dokumentation.